آیت الله دکتراسماعیل گندمکار

فلسفی / عرفانی / تاریخی /اجتماعی/کلامی/تفسیری/فقهی /اصولی/قرآنی/ایرانشناسی

معرفی مقالات و آثار ایرانشناس شهیر اروپاپروفسور کرین بروک

Publications Philip G. Kreyenbroek

 

Prof. Philip G. Kreyenbroek
Universitنt Gِttingen
Kurdish Studies

           

Curriculum Vitae

 

  Philip G. Kreyenbroek (1948)

 

 

Academic Development

1966-70

B.   B.A.  Arabic, Persian, Turkish, Univ. of Amsterdam

1970-32

M.  M.A.  Persian, Ancient Iranian Studies, history of Religions, Univ. of Utrecht

1972-3

S    Studied  Zoroastrianism, Old and Middle Iranian and Gujarati, School of Oriental and African Studies (SOAS), London. British Council Scholarship.

1973-85

W   Lecturer in Iranian Studies, Univ. of Utrecht

Un

1982

Doctorate, Univ of Leiden

1985-88

 Senior Lecturer in Iranian Studies, Univ.of Utrecht

1988-94

      Lecturer in Modern Iranian Languages, SOAS,   London

1991-96

      Honorary Secretary, the Royal Asiatic Society

1994-96  

       Reader in Iranian Languages and Religions, University of London (SOAS)

1996-

      Professor of Iranistian Studies, Univ.  of Göttingen

1998-

       Consulting Editor (Kurdish Studies), Encyclopaedia Iranica, New York

2000-

       Member, Board of Directors, European Council, The Association for the Study of Persianate Societies

2004

       Best Research of the Year Prize (with F.M. Kotwal). Iranian Ministry for Culture and  Islamic Guidance, Tehran

2006

  Ss Editor, Göttinger Orientforschungen: Iranica, Harrassowitz

 

                 

      Books:

 

- (1985), Sraoša in the Zoroastrian Tradition, Brill, Leiden. Repr. Athravan Educational Trust, Bombay 1999.

- with S. Sperl (eds.) (1992), The Kurds: a Contemporary Overview, Routledge, London

- with F. M. Kotwal (1992), The Hêrbedestân and Nêrangestân, vol. I, the Hêrbedestân, Studia Iranica, Cahier 10, Paris

- with S. Sperl (eds.) (1994), Kürtler, Cep Kıtapları, Istanbul [= Turkish trsl. of Kreyenbroek and Sperl 1992]

- (1995), Yezidism: its Background, Observances and Textual Tradition, Edwin Mellen, Lewiston N.Y.

 - with F. M. Kotwal (1995), The Hêrbedestân and Nêrangestân, vol. II: Nêrangestân, Fragard 1, Cahier 16 of Studia Iranica, Paris

 - with C. Allison (eds.) (1996), Kurdish Culture and Identity, ZED, London and New Jersey

- with C. Allison (eds.) (1999), Cultura e Identità Curda, Asterios, Trieste [= Italian trsl. of Kreyenbroek and Allison 1996]

- (2001), Living Zoroastrianism: Urban Parsis Speak about their Religious Lives. In collaboration with S.N. Munshi. Curzon, Richmond.

- with F.M. Kotwal (2003), The Hêrbedestân and Nêrangestân, vol. III, Nêrangestân, Fragard 2, Cahier 30 of Studia Iranica, Paris.

- with Kh. J. Rashow (2005), God and Sheikh Adi are Perfect: Sacred Hymns and Religious Narratives of the Yezidis. Harrassowitz, Wiesbaden [= Iranica 9],

 

 

      Articles:

- (1979), 'Zoroastrianism versus Islam in Iran', in: Het Islamitisch Midden Oosten, Utrecht [MOI Publicatie 3]

- (1984), 'Pahlavi Literatuur' and 'Pashto Literatuur', in: A. G. H. Bachrach et al (eds.), Encyclopedie van de Wereldliteratuur, Elsevier, Haarlem and Antwerp, pp. 119-22, 160

- (1987), 'The Zoroastrian Priesthood after the Fall of the Sasanian Empire' in: Ph. Gignoux (ed.), Transition Periods in Iranian History, (Actes du Symposium de Fribourg-en-Brisgau), Louvain, pp. 151-166

- (1987), 'The Dâdestân î Dênîg on Priests' Indo-Iranian Journal 30, pp. 185-208.

- (1988), 'Shi‘ite Puritanism: some Aspects of the Islamic Revolution in Iran' in: W. E. A. van Beek et al (eds.), The Quest for Purity, Mouton de Gruyter, Amsterdam, pp.181-99

- (1988), Translation into English of W. Geleynssen de Jongh, De Remonstrantie, pp 104-125, in: N K Firby, European Travellers and their Perceptions of Zoroastrians in the 17th and 18th Centuries, Dietrich Reimer Verlag, Berlin, pp. 183-193.

- (1988), 'Zahed' (a translation into Dutch of a Persian short story by Nasim Khaksar) in: G. J. van Gelder and E. de Moor (eds.), De Pen en het Zwaard: Literatuur en Politiek in het Midden Oosten , Dick Coutinho, Muiderberg, pp. 199-202.

- (1989)' Voorstellingen over Licht en Donker in het oude Iran' [Light and darkness in ancient Iran] in: R. E. V. Stuip and C. Vellekoop (eds.), Licht en Donker in de Middeleeuwen, HES Uitgevers, Utrecht. pp. 21-27.

- (1990), 'Catechisms (Zoroastrian)' in: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica. V.1., Mazda Publishers, Costa Mesa, Calif., p. 77.

- (1991), 'Kurdish Identity and the Language Question' in: T. Atabeki and M. Dorleijn (eds.), Kurdistan in Search of Ethnic Identity: Papers presented to the First Conference on Ethnicity and Ethnic Identity, Utrecht University, Utrecht, [Houtsma Foundation Publication No. 1], pp. 52-69.

- (1991), 'On the Shaping of Zoroastrian Theology: Ashi, Verethraghna and the Amesha Spentas' in: P. Bernard and F. Grenet (eds.), Histoire et Cultes de l'Asie Centrale, Editions du Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, pp. 137-145.

- (1992) 'On the Kurdish Language' in: Kreyenbroek and Sperl 1992, pp. 68-83

- (1992), 'The Yezidis' in : R. L. Tapper (ed.), 'Some Minorities in the Middle East', Foreign and Commonwealth Office publication, London. [A fuller version of the paper was published in R. Tapper (ed.), Some Minorities in the Middle East, SOAS publication, 1992, pp. 67-68.]

- (1992) Arts. 'Ahuras', 'Airyanam Vaêjah', 'Amesha Spentas', 'Anâhita', 'Angra Mainyu', 'Âteshgâh', 'Bundahishn', 'Chinvat Bridge', 'Daêvas', 'Dakhma', 'Fire (Zoroastrian)', 'Frashokereti', 'Fravashi', 'Gâhâmbârs', 'Haoma', 'Indo-Europeans', 'Khvarenah', 'Mani', 'Mithraism', 'Naojote', 'Pahlavi', 'Parsi Religious Reforms', 'Saoshyant', 'Shah', 'Tripartite Ideology', 'Yazata', 'Yasna', 'Zarathustra', 'Zurvan' in: R. Goring (ed.), Chambers Dictionary of Beliefs and Religions, Chambers, Edinburgh and New York

- (1992), 'The Kurdish language: symbol and reality' in: M. T. O'Shea (ed.), Kurdistan: Political and Economic Potential, Occasional paper 2, Geopolitics and International Boundaries Research Centre, SOAS, London, pp. 27-35.

- (1992), Introduction to R. C. Zaehner†, 'Zoroastrian Survivals in Iranian Folklore, part 2' in: Iran XXX, pp.65-67.

- (1992), 'Mithra and Ahreman, Binyamin and Malak Tâw‚s: traces of an ancient myth in the cosmogonies of two modern sects' in: Ph. Gignoux (ed.), Recurrent Patterns in Iranian Religions; from Mazdaism to Sufism, Paris, pp.57-79 [= Studia Iranica, Cahier 11]

- (1993), 'Cosmogony and Cosmology in Zoroastrianism/Mazdaism' in: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica vol. VI.3, Costa Mesa, pp. 303-07

- (1993), 'On Spenta Mainyu's Role in the Zoroastrian Cosmogony' in: C. Altman Bromberg (ed.), Bulletin of the Asia Institute 7: Iranian Studies in Honor of A.D.H. Bivar, pp. 97-103 [appeared Oct. 1994]

- (1994) 'Avestan', in: R.E. Asher (ed.), Encyclopaedia of Language and Linguistics, Pergamon Press, Oxford, p. 260

- (1994), 'Kurdish', in: R.E. Asher (ed.), Encyclopaedia of Language and Linguistics, Oxford, pp. 1880-81.

- (1994), 'Pashto', in: R.E. Asher (ed.), Encyclopaedia of Language and Linguistics, Oxford, pp. 2959-60.

- (1994), 'On the Concept of Spiritual Authority in Zoroastrianism', Jerusalem Studies in Arabic and Islam 17, pp. 1-15.

- (1994), 'Mithra and Ahreman in Iranian Cosmogonies' in: J.R. Hinnells (ed.), Studies in Mithraism, 'L'Erma' di Bretschneider, Rome, pp. 173-82.

- (1995), 'The Introduction to the Dâdestân î Dênîg', in: R. Gyselen (ed.), Au carrefour des grandes religions. Hommages à Philippe Gignoux, pp. 171-6 Paris [= Res Orientales VII]

- (1995),'Ahl-i Haqq', in: J.R. Hinnells (ed.), A New Dictionary of Religions, Penguin Books, Oxford and Cambridge (Mass.), pp. 13-4

- (1995), 'Yezidism', in: J.R. Hinnells (ed.), A New Dictionary of Religions, Penguin Books, Oxford and Cambridge (Mass.), pp. 565-6

- (1996), ‘Religion and religions in Kurdistan’, in: Kreyenbroek and Allison 1996, pp. 84-110

- (1996), ‘The Zoroastrian Tradition from an Oralist’s Point of View’, in: H.J.M. Desai and H.N. Modi (eds.), K.R. Cama Oriental Institute, Second International Congress Proceedings, Bombay, pp. 221-37.

- (1996), ‘The Lawîj of Môr Basîliôs Shim‘ûn: a Kurdish Christian Text in Syriac script’, Journal of Kurdish Studies 1(1995), pp. 29-53. Appeared Sept. 1996.

- (1997), ‘Morals and Society in Zoroastrian Philosophy’ in: I. Mahalingam and B. Carr (eds.), Companion Encyclopedia of Asian Philosophy, Routledge, London, pp. 46-63.

- (1998), ‘On the Study of Some Heterodox Sects in Kurdistan’ in: M. van Bruinessen with J. Blau (eds.), ‘Islam des Kurdes’, Les Annales de l’Autre Islam 5, Paris, pp.163-84.

- (1999), 'Exegesis (Zoroastrian)', in: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica vol. IX..2, New York, pp.113-6

- (1999), 'Festivals: iv. Yazidis and Ahl-e Haqq', in: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica vol. IX.5, New York, pp. 553-4

- (2000), 'Folk Poetry in Iranian Languages', in: E. Yarshater (ed.), Encyclopaedia Iranica vol. X.1, New York, pp. 66-71

- (2000) 'The Role of the Shahname in the Culture of the Indian Parsi Community', for the Proceedings of the Second International Conference on “Ferdowsi in the Realms of Culture and History” (Tehran, 22-28 August 2000). http://www.ilexfoundation.org/confer/ferdowsi2.html

- (2001), 'Avestan', in: J.F.A. Sawyer and J.M.Y. Simpson (eds.), Concise Encyclopaedia of language and Religion, Oxford

- (2001), 'Kurdish', in: J.F.A. Sawyer and J.M.Y. Simpson (eds.), Concise Encyclopaedia of Language and Religion. Oxford

 - (2001), 'Yazîdî', in: P.J. Pearson et al. (eds.), Encyclopaedia of Islam, New Edition, vol. 11, fasc. 183-4, pp. 313-6

- (2002), 'Millennialism and eschatology in the Zoroastrian Tradition', in: A. Amanat and M.T. Bernhardsson (eds.), Imagining the End: Visions of Apocalypse from the Ancient Middle East to Modern America. London, I.B. Tauris, pp. 33-55

- (2002) ‘Modern Sects with Ancient Roots: the Yezidis and Ahl-e Haqq of Kurdistan’, in: Pheroza Godrej and Feroza Punthakey Mistree (eds.), A Zoroastrian Tapestry: Art, Religion & Culture. Ahmedabad, Mapin, pp. 260-77.

- (2003) ‘Ritual and Rituals in the Nêrangestân’, in: M. Stausberg (ed.), Zoroastrian Rituals in Context: Studies in the History of Religions. Leiden, Brill, pp. 317-32.

- (2004), ‘Die Tradition der yeziden in westlicher und in yezidischer Sicht’, in: E. Franz (ed.), Yeziden:Eine alte Religionsgemeinschaft zwischen Tradition und Moderne [= Mitteilungen des Deutschen Orient-Instituts Hamburg, Band 71/2004], Hamburg, pp.23-33.

- (2004/1383), ‘Se Nehle-ye Yazidi, Ahl-e Haqq va ‘Alavi-ye Kordestân’ Ma‘âref 3, pp. 54-75 [= Persian trsl. of Kreyenbroek 1998]

- (2004) - (with Antje Wendtland) 'Religionen, nicht-islamische', in Steinbach und Von Gumppenberg (eds.), Zentralasien: Geschichte, Politik, Wirtschaft. Munich. pp. 233-37.

- (2005) ‘Religious Minorities in the Middle East and Transformation of Rituals in the Context of Migration’, in Langer, Motika and Ursinus (eds.), Migration und Ritual Transfer: religiöse Praxis der Aleviten, Jesiden und Nusairier zwischen Vorderem Orient und Westeuropa, Frankfurt a.M., Peter Lang, pp. 35-50.

- (2006) (with Luqman Turgut) ‘Kurdish Folkore’ for W.M. Clemen (ed.), The Greenwood Encyclopedia of World Folklore and Folklife (4 Vols), Westport, Greenwood, Vol 2, pp. 383-392.

- (2006)  ‘Theological Questions in an Oral Tradition: the Case of Zoroastrianism’, in R.G. Kratz and H. Spieckermann (ed.), Götterbilder, Gottesbilder, Weltbilder Band I: Ägypten, Mesopotamien, Persian, Kleinasien, Syrien, Palästina. Tübingen. pp.199-222.

- (2006) 'Yezidism and its Sacred Literature: Eastern and Western Perceptions', in D. Weber (ed.), Languages of Iran: Past and Present. Iranian Studies in Memoriam  David Neil  McKenzie. Wiesbaden. pp. 69-80.

- (2006) 'Religions in Iran (1.1) an Overview', Encyclopaedia Iranica XIII.4, pp. 432-9.

 

      Other Publications

- (1994), 'Kurdistan Xezêneyekî Dozrawey Ferhengî' [Kurdistan, a Cultural

      Treasure Trove], Gzîng 4, pp. 4-7

- (1995), 'Sur‚dî Yezîdiyekan' [The Hymns of the Yezidis], Sirwe 109-110, pp. 33-4

- (2000), 'Yezidismus, Zoroastrismus und die Tradition der Ahl-e Haqq' [Yezidism, Zoroastrianism and the Tradition of the Ahl-e Haqq], Roj 9, pp. 5-20

- (2000), 'Impact of Khojeste Mistree and ZS', Fezana Journal Winter 2000, pp.61-3

- (2003) 'Sraosha in the Zoroastrian Daily Rituals and Prayers', Fezana Journal, Summer 2003

- (2004) Das Wesen von Tausi Melek undsein theologischer Ursprung, http://www.yeziden.de/wesen_von_tausi_mele.0.html

- (2005) ‘The Zoroastrian World View and its Echoes in Christianity and Islam’, Lecture, the Rothko Chapel, Houston, Texas, 26 July 2005, http://www.rothkochapel.org/explore.htm- DaasWesen

 

      Reviews:

I.M. Oranskij, Les Langues Iraniennes, trsl. J. Blau, Bibliotheca Orientalis XXXV 5/6, 1978, pp. 411-2

K. Gallas, Iran, Persica VIII, 1979, pp. 193-6

L. Fekete, Einführung in die persische Paläographie, Bibliotheca Orientalis XXXVII 1/2, 1980, pp. 84-5

M. Mayrhofer, Iranisches Namenbuch I.1: die avestischen Namen; id. Supplement zur Sammlung der altpersischen Inschriften; R. Schmitt, die Iranier-Namen bei Aischylos, Persica IX, 1980, pp. 189-91

M. Back, die sassanidischen Staatsinschriften, Bibliotheca Orientalis XXXVIII 1/2, 1981pp. 81-3

G.L. Windfuhr, Persian Grammar: History and State of its Study, Bibliotheca Orientalis XXXVIII 5/6, 1981, pp. 787-8

D. Monchi-Zadeh, die Geschichte Zarers, Bibliotheca Orientalis XXXIX 5/6, 1982, pp. 778-81

J. S. Guest, The Yezidis: a study in survival, Bibliotheca Orientalis XLVI 1/2, 1989, pp. 212-3.

 M. Alram, Nomina Propria Iranica in Nummis [= M. Mayrhofer & R. Schmitt (eds.), Iranisches Personennamenbuch], Bibliotheca Orientalis XLVI, 5/6, 1989, pp. 679-80.

E. Yarshater, Persian Literature, JRAS 1989, pp. 340-1.

B. Utas, Frahang i Pahlavîk, JRAS 1990, pp. 170-171.

G. Budruss, Aus dem Leben eines Jungen Balutschen: von ihm selbst erzählt, JRAS 1990, p. 174.

J. Duchesne-Guillemin et al. (eds), A Green Leaf: Papers in Honour of Professor Jes P. Asmussen, BSOAS LIII, 1990, pp. 351-352

J.K. Choksy, Purity and pollution in Zoroastrianism: triumph over evil, BSOAS LIII, 1990, pp. 352-4

 A. V. Williams, The Pahlavi Rivâyat accompanying the Dâdestân î Dênîg, BSOAS LVI.3, 1991, pp. 591-3.

 H. Humbach, Erbedestân: an Avesta-Pahlavi Text, JRAS 1991, pp. 402-4.

 J. Blau, Les Kurdes et le Kurdistan: Bibliographie critique 1977-1986, JRAS 1991, pp. 401-2.

 M. R. Hamzeh'ee, The Yaresan: a Sociological, Historical and Religio-historical Study of a Kurdish Community, BSOAS LV.3, 1992, pp. 565-6

 M. Boyce and F. Grenet, A History of Zoroastrianism III, BSOAS LVII.2, 1994, pp. 388-91

Ph. Gignoux and A. Tafazzoli, Anthologie de Zâdspram: Édition Critique du Texte Pehlevi, JRAS 1995, pp. 290-92

D. McDowall, A Modern History of the Kurds, JRAS 1997, p. 139

C. Cereti, Zand i Wahman Yasn: a Zoroastrian Apocalypse, BSOAS 61.1 (1998), pp. 150-52

F.F. Omar, Kurdisch-Deutsches Wörterbuch, BSOAS ???

J.K. Choksy, Conflict and Cooperation: Zoroastrian Subalterns and Muslim Elites in Medieval Iran, Indo-Iranian Journal 42 (1999), pp. 387-92.

- Abstracta Iranica 15-16 (1992-1993), ZDMG 150 (2000), pp. 696-97.

- M. Stausberg, Faszination Zarathushtra, ZDMG 153 (2003), pp. 226-8

- G. Gnoli, Zoroaster in History: Biennial Yarshater Lecture Series No. 2, Iranian Studies 36 (2003), pp.121-24.

 

      In the Press:

- 'Yezidism and its Sacred Literature: Eastern and Western Perceptions', in Memorial Volume D.N. McKenzie ed. Dieter Weber.

- 'Orality and Religion in Kurdistan: the Yezidi and Ahl-e Haqq Traditions', for: P.G. Kreyenbroek and U. Marzolph (eds), History of Persian Literature.

- 'Hêrbed'; 'Qewl'; Mirdrakvandi'; Jayhunâbâdi, Ne‘mat-Allâh'; for Encyclopaedia Iranica.

- ‘The Nêrangestân on the Bagân Yasn', for Conference Proceedings of the Bonyâd-e Irânshenâsi, Tehran.

-- 'Kurdish Written Literature', for Encyclopaedia Iranica.

- - 'Sasanian Zoroastrianism', for Tarikh-e Jame-'e Iran.

- - (with Shehnaz N. Munshi), 'Dastur Kotwal's Mother: An Interview', in: J.K.Choksy (ed), Festschift F.M. Kotwal

-- 'Kurds', in: J. Meri (ed.), Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia.

-- 'Kurdish', in: J. Meri (ed.), Medieval Islamic Civilization: An Encyclopedia.

-- 'Yezidis' in H.D. Betz et al. (eds.), Religion in Geschichte und Gegenwart, Mohr, Tübingen.

 - (with F.M. Kotwal), 'Nêrangdin', for Encyclopaedia Iranica.

- (with U. Marzolph) (eds.) History of Persian Literature: Companion Volume II: Persian Popular Literature; Literatures in Modern Iranian Languages other than Persian.

- ‘Zarathustra and the Zoroastrian Tradition’, for Proceedings of the Second International Congress on Iranian Studies, Tehran, 20-23 December 2004.

- ‘Zoroastrianism under the Achaemenians: a non-essentialist approach’, for J. Curtis and F. Hakimzadeh (eds.) ...

- (with Christine Allison), ‘Oral Literature’, for Encylopaedia Iranica.

- (with Parwin Mahmoudweyssi), ‘Kânâ-ye Qobâdi’, for Encylopaedia Iranica.

-  ‘Kâkâ'i’, for Encylopaedia Iranica.

- ‘Kurdistan: Religion’, for Encylopaedia Iranica.

- Memê Alan, for Encylopaedia Iranica

 

      Work in Progress:

-                       (with Kh. Jindy Rashow, Zekiye Kartal and Khanna Usoyan), Yezidism in Germany: Two Generations Speak of their Religion.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۳۸۵/۱۱/۰۳ساعت 11:32  توسط منشی گروه اینترنتی استاد گندمکار  |